Polityka prywatności

I Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – zwane dalej RODO lub rozporządzeniem).

 1. Informacje ogólne
 2. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest KATARZYNA SIDOROWICZ CAN-SAD Agencja Celna, z siedzibą w 97-500 Radomsku, ul. 11 Listopada 2 lok.3, tel. 505 100 740, adres email: cansad@post.pl, NIP 7721390992, REGON: 590181326, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, dalej CAN-SAD Agencja Celna, reprezentowana przez Katarzynę Sidorowic.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Pani/Pana zgoda może zostać  wycofana w każdej chwili.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez CAN-SAD Agencja Celna przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest CAN-SAD Agencja Celna.
 3. Informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 1. Informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania
 2. Okres, przez który będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Informacja o przysługujących uprawnieniach 

Posiada Pani/Pan prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych, w każdej chwili, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 7 ust. 3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 3. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 4. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych;
 5. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 rozporządzenia;
 7. wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 rozporządzenia.
 8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub innych aktów prawnych regulujących problematykę ochrony danych osobowych.

Adres organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

https://uodo.gov.pl/

 1. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

II Polityka cookies

 1. Serwisy internetowe CAN-SAD Agencja Celna korzystające z plików cookies:

Dla Państwa wygody serwis internetowy: www.cansad.pl  (zwane dalej serwisem), używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, jak również w celach statystycznych.

 1. Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który Pani/Pan odwiedza. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzysta się podczas przeglądania stron internetowych. W cookies składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji. Cookies używają też serwisy, do których CAN-SAD Agencja Celna odwołuje się w ramach swoich serwisów pokazując np. multimedia (YouTube., Facebook, i inne). Cookies zawierają jedynie bezimienne dane dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisów.

W ramach serwisów stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 1. a) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony czy wyłączenia przeglądarki internetowej,
 2. b) stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas w nim określony (czas życia cookie) lub do momentu ich usunięcia  przez użytkownika.

Serwisy stosują pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

To m.in.:

 1. a) cookies google-analytics.com – statystyki dla serwisów,
 2. b) cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji),
 3. c) cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę dotyczącą cookies.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. Rodzaje plików cookies

W ramach serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
CMS sesyjny Przechowuje identyfikator sesji.
lang stały Wersja językowa strony
style stały Przechowuje informację o wielkości fontu
__utmz stały Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
__utma stały Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
__utmb stały Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
__utmc sesyjny Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
__utmt stały Wskazuje typ żądania

 

 1. Konsekwencje stosowanie plików cookies

Aby korzystać z serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie przez CAN-SAD Agencja Celna plików cookies w celu zapewnienia wygody w czasie przeglądania serwisów. W dowolnej chwili ma Pani/Pan możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

CAN-SAD Agencja Celna informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach serwisów.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest CAN-SAD Agencja Celna. CAN-SAD Agencja Celna nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.